Referències

Bibliografia bàsica

Eckel, B. (2007). Piensa en Java (4a. ed.). Madrid: Ed. Prentice Hall

Excel·lent manual de referència de Java, molt complet. Els capítols inicials són especialment centrats en principiants, però en els seus continguts inclou aspectes molt més avançats, com aplicacions en xarxa o les interfícies gràfiques d’usuari.

Camacho, D.; (2003) Programación, Algoritmos y Ejercicios resueltos en Java. Madrid: Ed. Prentice-Hall.

Aquest llibre es basa en l’ús d’exercicis resolts en llenguatge Java per aprendre poc a poc a programar usant les principals tècniques algorísmiques.

Savitch, W. i altres (1998) Java: An introduction to computer science and programming. Madrid: Prentice‐Hall.

Llibre molt indicat per a aprenents de programador, en estar basat en el llenguatge Java per explicar els aspectes més genèrics dins del món de la programació, sense entrar directament en elements més avançats d’aquest llenguatge, com l’orientació a objectes. Malauradament, només disponible en anglès.

Bishop, J. (1999) Java: Fundamentos de programación (2a. ed.). Madrid: Addison-Wesley.

Llibre bàsic de programació en Java sense entrar en gaire detall. El seu principal avantatge és que dedica una bona part del contingut a aspectes més bàsics que no es troben vinculats a l’orientació a objectes i disposa d’una bona quantitat d’exercicis.

Bibliografia complementària

Prieto, A.; Lloris, A.; Torres, J. C. (1997) Introducción a la informática (3a. ed.). Madrid: Ed. McGraw-Hill.

Tot i no tractar-se d’una obra exclusivament sobre programació, explica com funciona un ordinador, en quines parts es divideix i l’important paper que tenen les dades i els programes.

Darwin, I. F. (2004) Curso de Java: Soluciones y ejemplos para desarrolladores de Java. Madrid: Ed. Anaya Multimedia.

Manual sobre el llenguatge Java basat a aportar exemples de tècniques i solucions a problemes típics quan es generen programes en aquest llenguatge. Una visió complementària al Piensa en Java, si bé per fer programes més avançats.

Adreces d'interès

Malauradament, una gran part de la documentació oficial de Java es troba exclusivament en anglès i no n’hi ha cap traducció. Per tant, cal tenir un cert domini d’aquest idioma per poder cercar informació sobre aquest tema.

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

La pàgina oficial de l’empresa Oracle sobre el llenguatge Java. Des d’aquí es pot accedir a tots els recursos bàsics: biblioteques, entorn bàsic de compilació i execució, documentació, etc.

http://www.netbeans.org/

El Netbeans és un dels IDE (integrated development environment o entorn integrat de desenvolupament) oficials per al desenvolupament de projectes en Java. Una de les seves particularitats és que està desenvolupat en aquest llenguatge.

http://www.mindview.net/Books/TIJ

Si bé el llibre Piensa en Java es troba disponible a les llibreries, l’autor també l’ofereix en la seva totalitat de manera gratuïta a la seva pàgina web, juntament amb altres llibres seus. Aquí es poden trobar les diferents versions en llengua anglesa.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Iniciació a la programació