Activitats

Anàlisi del codi font

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre què fa un programa senzill només mirant-ne el codi font.

Digueu què fa aquest programa i què es mostrarà per pantalla.

 1. public class ProgramaMisterios {
 2.  
 3. public static void main (String[] args) {
 4. int m = 23;
 5. int n = 12;
 6. int resultat = 0;
 7. resultat = m + n;
 8. System.out.println(resultat);
 9. }
 10. }

Suma m + n (23 + 12) i mostra el resultat per pantalla. Per comprovar-ho, només cal que el compileu i executeu.

Transformació de variables

L’objectiu d’aquesta activitat és crear un programa que fa diferents operacions aritmètiques sobre variables partint d’un codi font preexistent.

Modifiqueu el programa següent perquè sobre la variable resultat es facin les transformacions següents, en aquest ordre:

 1. Se li resti 10.
 2. Es multipliqui pel valor de la variable m.
 3. Es mostri el seu valor actual per pantalla.
 4. Es divideixi per n.
 5. Se li sumi 20.
 6. Es mostri el seu valor actual per pantalla.
 1. public class ModificaResultat {
 2.  
 3. public static void main (String[] args) {
 4. double m = 23;
 5. double n = 12;
 6. double resultat = 0;
 7. resultat = m + n;
 8. System.out.println(resultat);
 9. //Feu les modificacions a partir d'aquí.
 10.  
 11. }
 12. }

 1. public class ModificaResultat {
 2.  
 3. public static void main (String[] args) {
 4. double m = 23;
 5. double n = 12;
 6. double resultat = 0;
 7. resultat = m + n;
 8. System.out.println(resultat);
 9. //Feu les modificacions a partir d'aquí.
 10. resultat = resultat - 10;
 11. resultat = resultat * m;
 12. System.out.println(resultat);
 13. resultat = resultat / n;
 14. resultat = resultat + 20;
 15. System.out.println(resultat);
 16. }
 17. }

Càlculs d'un quadrat

L’objectiu d’aquesta activitat és fer partint de zero un programa que faci un càlcul senzill usant variables.

Creeu un programa anomenat CalculQuadrat que, partint del valor d’un dels costats d’un quadrat, en calculi el perímetre i l’àrea.

Heu de definir el costat del quadrat amb la variable següent:

 1. int costat;
 2. costat = 7;

Heu de tenir en compte que:

 • El perímetre d’un quadrat és el seu costat multiplicat per quatre (costat per 4)
 • L’àrea d’un quadrat es calcula multiplicant el valor del costat per ell mateix (costat per costat)

 1. public class CalculQuadrat {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int costat = 7;
 5. int perimetre = costat*4;
 6. int area = costat*costat;
 7. System.out.println("Perímetre: " + perimetre);
 8. System.out.println("Àrea: " + area);
 9. }
 10.  
 11. }

Intercanvi de valors

L’objectiu d’aquesta activitat és fer partint de zero un programa en què es manipulen els valors emmagatzemats dins de variables i es reflexiona sobre quan cal usar-ne de noves.

Creeu un programa anomenat IntercanviValors que, partint de les variables següents mostri els seus valors, els intercanviï (és a dir, que numB contingui el valor de numA i numA contingui el valor de numB) i els torni a mostrar.

 1. int numA = 2;
 2. int numB = 67;

 1. public class IntercanviValors {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int numA = 2;
 5. int numB = 67;
 6.  
 7. System.out.println("Abans\n-----");
 8. System.out.println("numA = " + numA);
 9. System.out.println("numB = " + numB);
 10.  
 11. int numAux = numA;
 12. numA = numB;
 13. numB = numAux;
 14.  
 15. System.out.println("\nDesprés\n------");
 16. System.out.println("numA = " + numA);
 17. System.out.println("numB = " + numB);
 18.  
 19. }
 20. }

Càlculs d'un rectangle

L’objectiu d’aquesta activitat és fer partint de zero un programa que fa un càlcul basat en expressions de diversos operands.

Creeu un programa anomenat CalculRectangle que, partint del valor dels dos costats d’un rectangle, en calculi el perímetre i l’àrea.

Heu de definir els costats del rectangle amb la variable següent:

 1. int costatGran = 7;
 2. int costatPetit = 2;

Heu de tenir en compte que:

 • El perímetre d’un rectangle és el seu costat gran multiplicat per dos més el seu costat petit multiplicat per dos.
 • L’àrea d’un rectangle es calcula multiplicant el valor del costat gran pel del costat petit.

 1. public class CalculRectangle {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int costatGran = 7;
 5. int costatPetit = 2;
 6. int perimetre = costatGran*2 + costatPetit*2;
 7. int area = costatGran*costatPetit;
 8. System.out.println("Perímetre: " + perimetre);
 9. System.out.println("Àrea: " + area);
 10. }
 11. }

Avaluació d'expressions

L’objectiu d’aquesta activitat és fer partint de zero un programa que avalua expressions compostes per diversos operands, alguns d’aquests variables.

Creeu un programa anomenat AvaluadorExpressions que, partint de les variables següents,

 1. int a=3;
 2. int b=8;
 3. int c=4;
 4. int d=2;

executi i mostri el resultat d’avaluar les expressions següents:

 2 - a * b + c
 (2 - a) * b + c
 a * b - c * a - d
 a / 3 - b
 a / (33 - b)
 d * 23 - 1 + b

 1. public class AvaluadorExpressions {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int a=3;
 5. int b=8;
 6. int c=4;
 7. int d=2;
 8. System.out.println(2 - a * b + c);
 9. System.out.println((2 - a) * b + c);
 10. System.out.println(a * b - c * a - d);
 11. System.out.println(a / 3 - b);
 12. System.out.println(a / (33 - b));
 13. System.out.println(d * 23 - 1 + b);
 14. }
 15. }

Anàlisi d'operadors relacionals

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre el funcionament d’una expressió relacional basada en variables.

Creeu un programa anomenat VariableBooleana. Cal que contingui les instruccions següents:

 1. int a = 23;
 2. int b = 12;
 3. boolean resultat = a > b;
 4. System.out.println(resultat);

Compileu-lo i executeu-lo. Quin valor mostra? Què indica aquest valor?

Tot seguit, modifiqueu-lo, canviant l’assignació a resultat:

 1. result = a < b;

Compileu-lo i executeu-lo. Quin valor mostra ara? Què indica aquest valor?

 1. public class VariableBooleana{
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int a = 23;
 5. int b = 12;
 6. boolean resultat = a > b;
 7. System.out.println(resultat);
 8. }
 9. }

Mostra per pantalla true, ja que resultat conté el resultat d’avaluar si a és més gran que b (cert).

En fer el canvi, mostra per pantalla false, ja que s’inverteix la comparació.

Anar a la pàgina anterior:
Manipulació bàsica de dades
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació