Referències

Bibliografia bàsica

Eckel, B. (2007). Piensa en Java (4a ed.). Madrid: Ed. Prentice Hall.

Excel·lent manual de referència de Java, molt complet. Els capítols inicials són especialment centrats en principiants, però en els seus continguts inclou aspectes molt més avançats com aplicacions en xarxa o les interfícies gràfiques d’usuari.

Castro, J.; Cucker, F.; Messeguer, X.; Rubio, A.; Solano, L.; Vallés, B. (1993). Curso de programación. Madrid: Ed. McGraw Hill.

Si bé molts dels seus exemples es basen en els llenguatges Mòdula 2 i C, el darrer molt semblant a Java en la sintaxi, aquest llibre està principalment orientat a aprendre a programar independentment del llenguatge utilitzat.

Camacho, D. (2003). Programación, Algoritmos y Ejercicios resueltos en Java. Madrid: Ed. Prentice-Hall.

Aquest llibre es basa en l’ús d’exercicis resolts en llenguatge Java per aprendre a poc a poc a programar usant les principals tècniques algorísmiques.

Pérez, J.M.; Carretero J. et al. (2002). Problemas resueltos de Programación en lenguaje Java. Madrid: Ed. Thomson Paraninfo.

Recopilació de gran quantitat d’exemples i exercicis de programació resolts, partint d’una descripció prèvia dels diferents aspectes de la sintaxi del llenguatge Java.

Scholl, P.C.; Peyrin, J.P. (1991). Esquemas algorítmicos fundamentales. Secuencias e iteraciones. Barcelona: Ed. Masson.

Llibre d’algorísmica centrat en els diferents esquemes de tractament de seqüències d’elements.

Bishop, J. (1999). Java: Fundamentos de programación (2a ed.). Madrid: Addison-Wesley.

Llibre bàsic de programació en Java sense entrar en molt detall. El seu principal avantatge és que dedica una bona part del seu contingut a aspectes més bàsics que no estan vinculats a l’orientació a objectes i disposa d’una bona quantitat d’exercicis.

Bibliografia complementària

Wirth, N. (1986). Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas. Mèxic: Ediciones del Castillo.

Tot i que aquest llibre es basa en el llenguatge Pascal, està orientat a mostrar diferents tipus d’algorismes i com plantejar la construcció de programes de certa complexitat, a nivell general.

Darwin, Ian F. (2004). Curso de Java: Soluciones y ejemplos para desarrolladores de Java. Madrid: Ed. Anaya Multimedia.

Manual sobre el llenguatge Java basat en aportar exemples de tècniques i solucions a problemes típics quan es generen programes en aquest llenguatge. Una visió complementaria al Piensa en Java, si bé per fer programes més avançats.

Savitch, W. et al. (1998) Java: An introduction to computer science and programming. Madrid: Prentice‐Hall.

Llibre molt indicat per a aprenents de programador, basat en el llenguatge Java per explicar els aspectes més genèrics dins del món de la programació, però sense entrar directament en elements més avançats d’aquest llenguatge, com l’orientació a objectes. Malauradament, només disponible en anglès.

Adreces d'interès

Malauradament, una gran part de la documentació oficial del Java es troba exclusivament en anglès i no n’hi ha cap traducció. Per tant, cal tenir un cert domini d’aquest idioma per poder cercar informació sobre aquest tema.

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

La pàgina oficial de l’empresa Oracle sobre el llenguatge Java. Des d’aquí es pot accedir a tots els recursos bàsics: biblioteques, entorn bàsic de compilació i execució, documentació, etc.

http://www.netbeans.org/

Netbeans és un dels IDE (Integrated Depelopment Environment o entorn integrat de desenvolupament) oficials per al desenvolupament de projectes en Java. Una de les seves particularitats és que està desenvolupat en aquest llenguatge.

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api

Documentació oficial de les biblioteques del llenguatge Java (conegudes com l’API del Java). Proporcionen un llistat complet de tots els packages, classes i mètodes disponibles. Un recurs indispensable per al desenvolupament d’aplicacions en Java que sempre s’ha de tenir a mà. Malauradament, el seu format no el fa gaire ideal com a punt de partida per cercar com dur a terme una tasca concreta. Només serveix com a referència un cop ja coneixeu la classe que voleu usar.

http://www.mindview.net/Books/TIJ

Si bé el llibre “Piensa en Java” està disponible a les llibreries, l’autor també l’ofereix en la seva totalitat de manera gratuïta a la seva pàgina web, juntament amb altres llibres seus. Aquí es poden trobar les diferents versions en llengua anglesa.

http://www.lawebdelprogramador.com

Pàgina dedicada al món de la programació i temes vinculats. S’hi pot trobar codi font, cursos, manuals, utilitats, etc. En especial, per a aquesta unitat didàctica, té interès l’apartat “Cursos | Java”, on hi ha gairebé un centenar de cursos sobre el Java.

http://www.programacion.com/java

Pàgina dedicada al món de la programació en Java i en llengua castellana. S’hi poden trobar cursos, articles, fòrums, codi font, etc. Tot i que part de la documentació data ja de fa molt de temps, i des de llavors han aparegut noves versions del Java, els continguts continuen essent perfectament vàlids per als aspectes més bàsics.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Gestió de fitxers