Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Estudieu atentament la documentació de la classe Math i completeu les afirmacions següents:

NúmPreguntaResposta
1

El teorema de Pitàgores (exemple de l’apartat “La classe Math”) es pot resoldre més fàcilment amb el mètode .

2

Si es volen generar valors reals aleatoris, no cal usar la classe Random. Math ja ho pot fer usant el mètode .

3

Per passar un valor negatiu a positiu hi ha el mètode .

4

El mètode permet calcular logaritmes en base 10.

Exercici 2

 /** Resol una ronda d'accions entre dos lluitadors, d'acord amb les estratègies
  * individuals de cadascú.
  *
  * @param jug Estat del Jugador
  * @param accioJug Estratègia triada pel Jugador
  * @param adv Estat de l'Adversari
  * @param accioAdv Estratègia triada per l'Adversari.
  */

Tot just s’ha mostrat el comentari previ a la capçalera d’un mètode desconegut, en format javadoc. A partir d’aquest, contesteu si les afirmacions que es plantegen a continuació són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

No es pot deduir el nom del mètode.

2

El mètode té quatre paràmetres d’entrada.

3

Segur que un dels paràmetres d’entrada és de tipus enter o real.

4

El mètode té un paràmetre de sortida.

5

En el codi que declara el mètode, apareix la paraula void.

6

Es pot garantir que l’ordre dels paràmetres d’entrada és: jug, accióJug, adv i accioAdv.

Exercici 3

package unitat5.apartat1.exercicis;

import java.util.Random;

public void inici() {
 double [] array = new double[10];
 for (int i = 0; i < array.length; i++) {
  double d = rnd.nextInt();
  array[i] = Math.???(d);
 }
 Auxiliar aux = new Auxiliar();
 aux.transformar(array);
 java.util.Arrays.sort(array);
}

A partir del fragment de codi anterior, contesteu si les afirmacions que es plantegen a continuació són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

El mètode nextInt és estàtic.

2

El mètode sort és estàtic.

3

Hi ha un error en la invocació del mètode nextInt.

4

Sigui quin sigui l’identificador on ara hi ha escrit ”???”, segur que es refereix a un mètode estàtic.

5

Hi ha un error en la invocació del mètode sort, ja que no s’ha importat la classe Arrays.

6

La classe Auxiliar pertany al package unitat5.apartat1.exercicis.

Exercici 4

Mitjançant l’estudi de la documentació de l’API del Java, contesteu si les afirmacions que es plantegen a continuació són vertaderes (V) o falses (F). No cal que esbrineu en detall que fa cadascuna de les classes que apareixen, només heu de ser capaços de contestar.

NúmPreguntaVF
1

La classe Date pertany al package java.util.

2

La classe Exception pertany al package java.util.

3

Per usar la classe Exception, no cal importar-la.

4

La classe Date té el mètode max.

5

El package java.io conté la classe File.

6

El mètode delete està definit a la classe File.

7

La classe File té mètodes estàtics.

Exercici 5

Dins del vostre projecte Java disposeu de la jerarquia de carpetes següent:

 • Carpeta de Treball
  • jocs
   • arena
    • interfície
    • regles
  • aplicacions
   • utilitats
    • arrays
    • fitxers
   • interfície

A partir només d’aquesta informació, i cap altra, contesteu si les afirmacions que es plantegen a continuació són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Les classes de la carpeta regles sempre pertanyen al package jocs.arena.regles.

2

És incorrecte que dues carpetes tinguin el nom regles.

3

La carpeta arrays només pot contenir, com a màxim, una única classe principal.

4

Les classes de la carpeta utilitats pertanyen al package aplicacions

5

Java limita el nombre de classes que pot haver-hi a la carpeta fitxers.

6

No pot haver-hi una classe amb el mateix nom a les dues carpetes interficie.

7

Totes les classes principals estaran forçosament sempre a les carpetes jocs i aplicacions.

8

La carpeta jocs sempre ha d’estar buida.

9

La carpeta utilitats sempre ha d’estar buida.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats