Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Calculeu el Mínim Comú Múltiple (MCM) de dos valors positius entre 0 i 50.

NúmPregunta
1

public float mcm(float a, float b)

2

public int mcm(int a, int b)

3

public boolean mcm(int a, int b)

4

public boolean mcm(float a, float b)

Exercici 2

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Donada una llista de preus d’una compra, en euros, establir si cal aplicar un descompte del 20% sobre el total. Aquest descompte es farà si el total de la compra excedeix els 100 euros.

NúmPregunta
1

public float aplicarDescompte(float[] preus)

2

public boolean aplicarDescompte(float[] preus)

3

public int aplicarDescompte(int[] preus)

4

public float aplicarDescompte(float[] preus, descompte int)

Exercici 3

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Donada una frase, calcular la suma de la llargària de totes les seves paraules.

NúmPregunta
1

public float mitjanaLlargaria(String text)

2

public int mitjanaLlargaria(char[] text)

3

public int mitjanaLlargaria(String text)

4

public void mitjanaLlargaria(String text, float resultat)

Exercici 4

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Donat un text, calcular la mitjana d’aparicions d’una lletra donada, per paraula.

NúmPregunta
1

public float mitjanaLletra(String text)

2

public long mitjanaLletra(char[] text, char lletra)

3

public void mitjanaLletra(String text, float resultat)

4

public float mitjanaLletra(String text, char lletra)

Exercici 5

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Ordenar la llista de les notes de classe.

NúmPregunta
1

public void ordenarNotes(float[] notes)

2

public float[] ordenarNotes(float[] notes)

3

public float[] ordenarNotes()

4

public boolean ordenarNotes(float[] notes, int numNotes)

Exercici 6

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Trobar la paraula mes llarga dins una frase.

NúmPregunta
1

public int paraulaMesLlarga(String p)

2

public String paraulaMesLlarga(String p)

3

public char[] paraulaMesLlarga(String p)

4

public void paraulaMesLlarga(String p)

Exercici 7

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Llegir des del teclat una llista arbitràriament llarga d’anys (1990, 2001, etc.), de manera que s’ignorin tots els que són anteriors al 1800.

NúmPregunta
1

public int[] llegirAnys()

2

public void llegirAnys(int anys)

3

public void llegirAnys(int anys, int anterior)

4

public long[] llegirAnys(int anterior)

Exercici 8

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Llegir la teva edat dels del teclat i sumar-li un valor generat a l’atzar entre 0 i 10.

NúmPregunta
1

public void sumarEdatAtzar(int edat)

2

public int sumarEdatAtzar()

3

public float ordenarNotes(int edat)

4

public int sumarEdatAtzar(int edat, int valorAtzar)

Exercici 9

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Donat el nom d’un planeta, saber la seva distància del Sol en quilòmetres, sense decimals.

NúmPregunta
1

public void distanciaSol(String nom)

2

public int distanciaSol(String nom)

3

public long distanciaSol(String nom)

4

public double distanciaSol(String nom)

Exercici 10

Donada la següent descripció de subproblema, escolliu quina declaració de mètode és la més correcta.

Mostrar per pantalla la taula de multiplicar, del 0 al 10, d’un número qualsevol.

NúmPregunta
1

public void taulaMultiplicar(int num)

2

public String taulaMultiplicar(int num)

3

public String taulaMultiplicar(float num)

4

public void taulaMultiplicar(float num)

Exercici 11

Estudieu el següent programa:

public class ExerciciMisterios {

 public static void main (String[] args) {
  ExerciciMisterios programa = new ExerciciMisterios();
  programa.inici();
 }

 public void inici() {
  int[] valors = {1, 4, 6, 3, 1, 7, 9, 2, 4, 8, 5, 6};
  int x = ferQuelcom(4, valors);
  //Punt A
  int y = ferQuelcom(7, valors);
  System.out.println(x + y);
 }

 public int ferQuelcom(int v, int[] a) {
  int compta = 0;
  for (int i = 0;i < a.length; i++) {
   if (a[i] == v) {
    compta++;
    if (compta == 2) {
     return i;
    }
   }
  }
  return -1;
 }

}

Sense executar-lo en el vostre entorn de treball, contesteu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

valors.length avalua a 10 sempre.

2

El programa mostra per pantalla el valor “7”.

3

El mètode ferQuelcom té dos paràmetres d’entrada.

4

El mètode ferQuelcom té un booleà com a paràmetre de sortida.

5

El mètode ferQuelcom no té cap paràmetre de sortida.

6

La invocació ferQuelcom(4.0, valors) és correcta.

7

De vegades, no s’executa la instrucció “return -1”, escrita al final del mètode ferQuelcom.

8

Mai s’executa la instrucció “return -1;”, escrita al final del mètode ferQuelcom.

9

La invocació ferQuelcom(1, valors) avalua a 4.

10

La invocació ferQuelcom(6, valors) avalua a 11.

11

La invocació ferQuelcom(2, valors) avalua a 7.

12

Si es borra la línia on posa return -1;, hi ha un error de sintaxi.

13

Si es borra la línia on posa return i;, hi ha un error de sintaxi.

14

Si es borra la línia on posa return i;, quan s’arriba al comentari “Punt A”, x val -1.

15

Si es borra la línia on posa return i;, qualsevol invocació a ferQuelcom absolutament sempre avalua a -1.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general